Bescherming Persoonsgegevens

Vereniging “een handreiking” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leest u hoe onze vereniging omgaat met uw persoonsgegevens.


Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Vereniging “een handreiking” houdt zich in alle gevallen aan de weten regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


  • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;


Als Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van het Privacy Statement en Privacy Beleid vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via:info@eenhandreiking.nl


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door vereniging “een handreiking” verwerkt voor de volgende doeleinden:


  • Een goed, passend contact tussen u en ons, waarbij we u benaderen op een manier die bij u past;
  • Het juist kunnen registreren van donateurs en/of leden;
  • Het afwikkelen van donaties en/of contributie;
  • Het delen van nieuwsberichten en andere informatie van onze kant.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; Geboortedatum; E-mailadres; Bankgegevens; Beeld- en geluidsmateriaal van onze bijeenkomsten, beeldmateriaal voor artikelen met betrekking tot onze doelstelling als vereniging een handreiking (altijd op basis van toestemming).


Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft vereniging “een handreiking” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt vereniging “een handreiking” geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Mocht vereniging “een handreiking” in de toekomst anders besluiten en toch gebruik gaan maken van externe verwerkers zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven.


Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is.


Bewaartermijn
Gegevens met betrekking tot betalingen blijven 7 jaar bewaard voor controle van de Belastingdienst. Uw overige gegevens blijven bewaard zo lang u als u bent ingeschreven in ons systeem.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via: info@eenhandreiking.nl
Indien we bij uw klacht niet tot een oplossing komen waar u tevreden mee bent, dan behoudt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.